Supermassive black holes with high accretion rates in active galactic nuclei. VII. Reconstruction of velocity-delay maps by maximum entropy method

Ming Xiao, Pu Du, Keith D. Horne, Chen Hu, Yan-Rong Li, Ying-Ke Huang, Kai-Xing Lu, Jie Qiu, Fang Wang, Jin-Ming Bai, Wei-Hao Bian, Luis C. Ho, Ye-Fei Yuan, Jian-Min Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Search results