Molecular mechanism of activation of human musk receptors OR5AN1 and OR1A1 by (R)-muscone and diverse other musk-smelling compounds

Lucky Ahmed, Yuetian Zhang, Eric Block, Michael Buehl, Michael J. Corr, Rodrigo A. Cormanich, Sivaji Gundala, Hiroaki Matsunami, David O'Hagan, Mehmet Ozbil, Yi Pan, Sivakumar Sekharan, Nicholas Ten, Mingan Wang, Mingyan Yang, Qingzhi Zhang, Ruina Zhang, Victor Batista, Hanyi Zhuang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

27 Citations (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Search results