Long-term whole blood DNA preservation by cost-efficient cryosilicification

Liang Zhou, Qi Lei, Jimin Guo, Yuanyuan Gao, Jianjun Shi, Hong Yu, Wenxiang Yin, Jiangfan Cao, Botao Xiao, Jacopo Andreo, Romy Ettlinger, C Jeffrey Brinker, Stefan Wuttke*, Wei Zhu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Search results