Evolutionary origin of a tetraploid Allium species on the Qinghai-Tibet Plateau

Minjie Li, Zeyu Zheng, Juncheng Liu, Yongzhi Yang, Guangpeng Ren, Dafu Ru, Shangzhe Zhang, Xin Du, Tao Ma, Richard Milne, Jianquan Liu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results