An electric molecular motor

Long Zhang*, Yunyan Qiu, Wei-Guang Liu, Hongliang Chen, Dengke Shen, Bo Song, Kang Cai, Huang Wu, Yang Jiao, Yuanning Feng, James S W Seale, Cristian Pezzato, Jia Tian, Yu Tan, Xiao-Yang Chen, Qing-Hui Guo, Charlotte L Stern, Douglas Philp, R Dean Astumian*, William A Goddard*J Fraser Stoddart*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results

  • CCDC 2168726: Experimental Crystal Structure Determination

    Zhang, L. (Creator), Qiu, Y. (Creator), Liu, W. (Creator), Chen, H. (Creator), Shen, D. (Creator), Song, B. (Creator), Cai, K. (Creator), Wu, H. (Creator), Jiao, Y. (Creator), Feng, Y. (Creator), Seale, J. S. W. (Creator), Pezzato, C. (Creator), Tian, J. (Creator), Tan, Y. (Creator), Chen, X. (Creator), Guo, Q. (Creator), Stern, C. L. (Creator), Philp, D. (Creator), Astumian, R. D. (Creator), Goddard, W. A. (Creator) & Stoddart, J. F. (Creator), Cambridge Crystallographic Data Centre, 2023

    Dataset