The Difficult Marriage of Diversity and Democracy in Central and Eastern Europe After 1989

Activity: Talk or presentation typesPublic lecture/debate/seminar

Description

The talk’s main thesis is that democratization brought about by the end of communism and the conditionality of the EU eastward enlargement imposed on candidate states with an eye to protecting minorities, coupled with the CoE’s Framework Convention and Charter for Regional and Minority Languages, do coax the new EU member states to moderate and even rethink their preferred model of national statehood based on ethnolinguistic homogeneity. Next, I go through several examples of such states that are reluctant to give up on this model (eg Croatia, Estonia, Latvia), that pay lip service to the EU’s and the CoE’s requirements (eg Hungary, Poland, Slovenia), and that to a differing degree espouse diversity as a positive value (eg Bosnia, Finland, Moldova, Romania). I would try to explain the difference in their approaches in this regard, and would finish on the continuing predicament of Europe’s largest stateless group of 10-12 million, namely the Roma.

Abstract in Albanian:
Martesa e vështirë e ndryshimësisë dhe e demokracisë në Evropën Qendrore dhe Lindore pas vitit 1989

Teza kryesore do ishte që, demokratizimi i sjellë pas përfundimit të komunizmit dhe kushtëzimi i Bashkimit Evropian drejt zgjerimit kah Lindja u vuri detyrë shteteve mëtuese që të mbronin pakicat, bashkë me Marrëveshjen Kuadrër të Këshillit të Evropës dhe Kartën për Gjuhët Rajonale dhe të Pakicave, i detyroi shtetet e reja antare që t'i moderonin, madje t'i rimendonin modelet e tyre të parapëlqyera të shtetesisë nacionale bazuar në homogjenitetin etnolinguistik.
Më pas do të shkoj me disa shembuj të shteteve që po kundërshtojnë ta përqafojnë këtë lloj modeli [Psh Kroacia, Estonia, Letonia], ose nxjerrin pengesa për shërbimet e BE dhe kërkesat e Këshillit të Evropës [psh Hungaria, Polonia, Sllovenia] dhe për ato që, në shkallë të ndryshme, e pranojnë ndryshimësinë si vlerë pozitive [psh Bosnia, Finlanda, Moldavia, Rumania].
Do përpiqem të shpjegoj ndryshimin në qasjet ndaj këtij këndvështrimi dhe do përfundoj me parashikimet në vazhdim për grupin më të madh evropian prej 10-12 milionësh, pa shtetësi, të quajtur Romë.

AAB University, Prishtina, Kosovo
Period26 Nov 2015
Held atAAB College, Kosovo

Keywords

  • Democracy
  • Diveristy
  • Minorities
  • Ethnolinguistic nationalism